AKTUALNOŚCI

NOWA ENERGIA ZA STERAMI EKOWODROLU

in 2020, Aktualności 20 czerwca 2020

Z ogromną satysfakcją pragnę poinformować o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w naszej firmie 19 czerwca br.

Tego dnia walne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. podjęło decyzję o powołaniu nowego zarządu spółki.

Tworzą go: Kamil Dzikiewicz – prezes, Rafał Wojciechowski – wiceprezes, oraz Konrad Chudzik i Karol Królak – członkowie.

Nowy zarząd obejmuje swoje obowiązki z dniem 1 lipca br.

Wszyscy czterej tworzący go menedżerowie są absolwentami Politechniki Koszalińskiej. Wszyscy są związani z EkoWodrolem od początku swojej pracy zawodowej, przechodząc w nim kolejne szczeble kariery zawodowej.

Dzięki temu doskonale znają firmę i dotychczasowy jej system wartości, za który obecnie przejmują pełną odpowiedzialność.

W ostatnim czasie każdy z nich kierował ważnym działem przedsiębiorstwa. Trzej (oprócz prezesa Kamila Dzikiewicza) będą łączyć obowiązki członków zarządu z obowiązkami dyrektorów działów.

Sukcesja to trudny proces. Dlatego przeprowadziliśmy ją w sposób planowy, bez presji czasu i innych czynników. Jestem przekonany, że zmiana pokoleniowa oznacza nową energię w zarządzie, która zaowocuje dalszym rozwojem firmy i pożądaną dalszą dywersyfikacją źródeł przychodów.

Zarządzanie operacyjne spółką przejęło młode pokolenie. Nie oznacza to jednak, że członkowie dotychczasowego zarządu, a jednocześnie główni udziałowcy EkoWodrolu, znajdą się poza firmą. Ich nową rolą będą funkcje kontrolne realizowane poprzez pracę w radzie nadzorczej spółki. Ze względu na swoistość branży pozostaną oni również liderami niektórych projektów będących w toku, czego wymagają zawarte wcześniej umowy.

– Prezes Zarządu Lech Wojciechowski

https://gk24.pl/zmiana-pokoleniowa-w-zarzadzie-ekowodrol/ar/c3-15072272