Polityka opinii


Data publikacji: 01.01.2024

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza Polityka opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii
  dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
  EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Słowiańska 13 75-846, wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097981, NIP: 669-050-01-71,
  REGON: 330050293 zamieszczanych w Serwisie, Wizytówce Google oraz na Mediach
  społecznościowych Właściciela Serwisu.

 2. DEFINICJE

  2.1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2.2. Media społecznościowe – konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych,
  w tym:
  Facebook – strona internetowa w portalu Facebook pod nazwą EkoWodrol dostępna
  pod adresem https://www.facebook.com/ekowodrol.official/
  Wizytówka Google – strona internetowa w serwisie Google Moja Firma pod nazwą
  EkoWodrol Sp. z o.o. dostępna na kartach wyszukiwarki Google pod adresem ekowodrol
  koszalin – Szukaj w Google
  2.3. Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez
  Właściciela Serwisu w Serwisie, w Wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych
  lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego
  funkcjonalności danego serwisu.
  2.4. Polityka opinii – niniejszy dokument.
  2.5. Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i
  obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3
  ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  2.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem
  www.ekowodrol.pl i jego podstronach.
  2.7. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23
  sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.).
  2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google lub
  Media społecznościowe.
  2.9. Właściciel Serwisu – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z
  siedzibą w Koszalinie ul. Słowiańska 13 75-846, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097981, NIP: 669-050-01-71,
  REGON: 330050293

 3. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

  3.1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych Opinii o Produktach.
  3.2. W Serwisie, Wizytówce Google oraz Mediach Społecznościowych publikowane są
  wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  3.3. Opinie pochodzą w szczególności od:
  ■ klientów, którzy dokonali zakupu Produktu;
  ■ osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie;
  ■ osób, które korzystały z Produktu;
  ■ osób, które otrzymały produkt na podstawie umowy barteru;
  ■ osób, które otrzymały produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
  3.4. Właściciel Serwisu zapewnia, aby publikowane w Serwisie, w Wizytówce Google oraz
  w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali
  danego produktu lub nabyli go od Właściciela Serwisu.
  3.5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego
  istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu.

 4. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W SERWISIE

  4.1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie lub w sklepie
  internetowym prowadzonym przez Serwis.
  3
  4.2. Wszystkie Opinie publikowane w Serwisie weryfikowane są pod kątem zgodności z
  Polityką Opinii po ich publikacji.
  4.3. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy Konsument, który wydał Opinię, używał
  danego Produktu lub nabył go od Właściciela Serwisu.
  4.4. Właściciel Serwisu podejmuje następujące działania w celu weryfikacji Opinii:
  ■ weryfikacja danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu
  Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  ■ weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych
  rejestrach Właściciela Serwisu i które mogły mieć dostęp do Produktu i go
  używać.
  4.5. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali,
  że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela
  Serwisu, Właściciel Serwisu publikuje Opinię na warunkach określonych w Polityce
  Opinii.
  4.6. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu będzie
  posiadał dalsze wątpliwości, Właściciel Serwisu zwróci się do Konsumenta, który
  przesłał Właścicielowi Serwisu Opinię do publikacji, o udzielenie informacji
  potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go
  kupił.
  4.7. Publikacji w Serwisie podlegają wyłącznie Opinie, które zostały wydane przez
  Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.
  4.8. Właściciel Serwisu może samodzielnie publikować Opinie, które otrzyma od klientów.
  Opinie te mogą zostać opublikowane na stronie głównej Serwisu.

 5. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  5.1. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii na Facebooku zgodnie z dostępną tam
  funkcjonalnością.
  5.2. Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy, którzy recenzują lub polecają
  Produkt na Facebooku, faktycznie kupili Produkt lub z niego korzystali.
  5.3. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie na Facebooku.
  5.4. Wszystkie Opinie publikowane na Facebooku są weryfikowane pod kątem zgodności z
  Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji.
  5.5. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, Właściciel Serwisu nie
  ustali, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od
  Właściciela Serwisu, wówczas Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe
  działania w celu usunięcia Opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z
  prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności “Zgłoś post”.
  Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią, wskazując, że wydana Opinia
  nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od
  Właściciela Serwisu.

 6. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W WIZYTÓWCE GOOGLE

  6.1. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii w Wizytówce Google zgodnie z
  dostępną tam funkcjonalnością.
  6.2. Serwis Google nie weryfikuje, czy użytkownicy, którzy recenzują lub polecają Produkt
  w Wizytówce Google, faktycznie kupili Produkt lub z niego skorzystali.
  6.3. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie w Wizytówce Google.
  6.4. Wszystkie Opinie publikowane w Wizytówce Google są weryfikowane pod kątem
  zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii
  określone w pkt 4.5 – 4.7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych w Wizytówce
  Google.
  6.5. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 6.4 powyżej, Właściciel Serwisu nie
  ustali, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od
  Właściciela Serwisu, wówczas Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe
  działania w celu usunięcia Opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Serwisu Google
  z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w Serwisie funkcjonalności “Zgłoś
  naruszenie zasad”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią, wskazując,
  że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu
  lub go nabył od Właściciela Serwisu.

 7. PUBLIKACJA, MODYFIKACJA, USUWANIE OPINII

  7.1. Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji
  lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane.
  5
  7.2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie możliwość do całkowitego lub częściowego modyfikowania lub usuwania poszczególnych Opinii, nawet po ich opublikowaniu. W szczególności w sytuacji, gdy Opinia:
  ■ jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności: jest obraźliwa,
  zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca
  lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza
  lub propagująca przemoc;
  ■ narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności: narusza prawa
  autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do
  wizerunku;
  ■ jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, lub zawiera nieprawdziwe
  twierdzenia dotyczące faktów;
  ■ zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
  ■ zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy, robaki komputerowe
  lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie, lub pliki;
  ■ zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
  ■ wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
  ■ wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
  ■ dotyczy wycofanego Produktu.

 8. REKLAMACJE

  8.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii Użytkownik może złożyć reklamację w
  formie elektronicznej na adres: sekretariat@ekowodrol.eu lub pisemnie na adres:
  EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin.
  8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
  reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
  określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność
  reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do
  rozpatrzenia reklamacji i udzielenia informacji zwrotnej.
  8.3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie
  wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana
  reklamacja lub pisemnie – na adres wskazany w korespondencji tradycyjnej.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  9.1. Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy.
  9.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez
  Konsumentów, w tym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz
  roszczenia Konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
  9.3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób
  trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć oraz wartości osób trzecich.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10.1. Właściciel Serwisu dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji
  publikowanych Opinii, więc Polityka Opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie
  potrzeby – zmieniania.
  10.2. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści
  niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
  10.3. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.