Regulamin


Data publikacji: 01.01.2024

 1. INFORMACJE O SERWISIE

  1.1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.ekowodrol.pl jest
  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z.o.o z siedzibą w Koszalinie
  ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097981, NIP: 669-050-01-71
  1.2. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu świadczy Usługi elektroniczne.

 2. DEFINICJE

  2.1. Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do
  działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem
  Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest
  zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub
  charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach
  cyfrowych.
  2.2. Opinie – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez
  Właściciela Serwisu w Serwisie.
  2.3. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady
  przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem:
  www.ekowodrol.pl/polityka-prywatnosci/
  2.4. Regulamin – niniejszy dokument dostępny pod adresem www.ekowodrol.pl/regulamin-
  strony/.
  2.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez www.ekowodrol.pl dostępny pod
  adresem www.ekowodrol.pl i jego podstronach.
  2.6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2.7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela
  Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Komentarze, Opinie; usługa
  społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę
  udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
  społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
  2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, korzystająca z Usług
  elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie.
  2.9. Właściciel Serwisu – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z.o.o
  z siedzibą w Koszalinie ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097981, NIP:
  669-050-01-71 jest właścicielem Serwisu www.ekowodrol.pl
  2.10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
  16, poz. 93 ze zm.).
  2.11. Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. – Kodeks
  postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
  2.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2.13. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany
  dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–
  102).
  2.14. Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z
  dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach
  seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej,
  zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.

 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  3.1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i
  zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki
  zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki
  świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do
  współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Serwisu,
  zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz tryb
  postępowań reklamacyjnych.
  3.2. Na potrzeby Regulaminu Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby
  porozumiewania się):
  ■ adres przedsiębiorstwa: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin;
  ■ adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekowodrol.eu;
  ■ numer telefonu: 94 348 60 40.
  3.3. Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
  cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
  cywilnego.
  3.4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia
  Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Użytkownik
  może utrwalić treść regulaminu poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub
  wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
  3.5. Serwis dostępny jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z
  przyczyn technicznych.
  3.6. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz
  udostępnianiu materiałów edukacyjnych.
  3.7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty.
  Oznacza to, że w odniesieniu do danych oraz innych materiałów zawartych w zasobach
  Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez
  Użytkownika działalności komercyjnej.

 4. DZIAŁANIA ZAKAZANE

  4.1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym korzystać z Usług elektronicznych w
  sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
  4.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem,
  obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr
  osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich
  przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób
  niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
  4.3. Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez
  Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie
  treści zabronionych przepisami prawa (w tym w formularzach dostępnych w Serwisie)
  lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

 5. WYMAGANIA TECHNICZNE

  5.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób
  zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób
  niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych
  Użytkowników.
  5.2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie
  Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika
  minimalnych wymagań technicznych:
  ■ posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego
  w sprawny system operacyjny, np. macOS, Android, Windows;
  ■ zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji
  przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do
  zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub
  innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  ■ w niektórych sytuacjach również posiadania aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
  5.3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu stosuje środki
  techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa,
  w szczególności takie, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby
  nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu
  zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez
  stosowanie protokołu SSL.

 6. RODZAJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  6.1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi
  elektroniczne w szczególności (lecz nie wyłącznie) takie jak:
  ■ formularz kontaktowy;

 7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  7.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług
  elektronicznych,
  7.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych
  w Regulaminie na czas nieoznaczony w przypadku:
  ■ dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w
  oknie przeglądarki strony internetowej Serwisu lub skorzystania z przekierowania
  prowadzącego do Serwisu;
  ■ korzystania z funkcjonalności Serwisu określonych w punkcie 6.1 Regulaminu –
  z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.
  7.3. Na warunkach określonych w Regulaminie umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
  zostaje rozwiązana w przypadku:
  ■ dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  ■ korzystania z funkcjonalności Serwisu określonych w punkcie 6.1. Regulaminu –
  zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia
  Serwisu przez Użytkownika.
  7.4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu
  przeglądania Serwisu,
  7.5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i kończą się z chwilą skorzystania z
  danej Usługi elektronicznej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z
  Serwisu.
  7.6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług
  elektronicznych bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

 8. PUNKT KONTAKTOWY. PRZEDSTAWICIEL PRAWNY

  8.1. Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za
  pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ekowodrol.eu
  Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z:
  ■ organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i
  Europejskiej Rady Usług Cyfrowych;
  ■ Użytkownikami.

 9. REKLAMACJE

  9.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu Użytkownik może złożyć
  reklamację w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ekowodrol.eu
  9.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
  reklamacji (w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości), określenia
  żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest
  fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
  9.3. Reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu)
  dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie
  wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana
  reklamacja.
  9.4. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy
  sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

  10.1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym
  informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a
  także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w
  www.ekowodrol.pl/polityka-prywatnosci/

 11. ZASADY WERYFIKOWANIA MODEROWANIA TREŚCI

  11.1. Właściciel Serwisu może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w
  Serwisie. Weryfikacja Treści polega na dokonaniu przeglądu i analizy pod względem
  Nielegalnych Treści lub Treści niezgodnych z Regulaminem. Przedmiotowa analiza
  wykonywana jest przez Właściciela Serwisu lub upoważnionego pracownika albo
  współpracownika.
  11.2. Weryfikacja, o której mowa w punkcie 11.1. powyżej prowadzona jest z inicjatywy
  Właściciela Serwisu, odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością w celu
  wykrycia, identyfikacji lub usunięcia Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych z
  Regulaminem lub uniemożliwienia dostępu do tych Treści.
  11.3. Właściciel Serwisu podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub
  uniemożliwienia dostępu do Nielegalnych Treści, gdy uzyska taką wiedzę, wiadomość
  lub zgłoszenie.
  11.4. W razie stwierdzenia, że umieszczone przez Użytkownika Treści są niezgodne z
  Regulaminem lub kwalifikowane są jako Nielegalne Treści, Właściciel Serwisu
  podejmuje następujące ograniczenia:
  ▪ Treść uznana za Nielegalną Treść lub Treść niezgodną z Regulaminem może zostać
  usunięta w całości z Serwisu lub zmodyfikowana w ten sposób, że zostanie ona
  zanonimizowana;
  ▪ W stosunku do Użytkownika rozpowszechniającego Nielegalne Treści lub Treści
  niezgodne z Regulaminem Usługi elektroniczne mogą zostać zawieszone lub
  zakończone w całości lub w części.
  ▪ Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika, który zamieścił Treść
  podlegającą usunięciu lub animizacji w formie decyzji. Decyzja Właściciela Serwisu
  zawiera uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania od decyzji.

 12. ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI I TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM

  12.1. Każdy Użytkownik ma prawo i obowiązek zgłaszania do Właściciela Serwisu Treści,
  które w jego ocenie naruszają Regulamin lub stanowią Nielegalne Treści.
  12.2. Zgłoszenie Nielegalnych Treści lub Treści niezgodnych z Regulaminem można dokonać:
  ▪ w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ekowodrol.eu;
  12.3. W Zgłoszeniu należy podać:
  ▪ imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres e-mail Użytkownika dokonującego
  zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za
  związane z przestępstwami, o których mowa w art. 3–7 Dyrektywy 2011/93/UE,
  tj.:
  ▪ przestępstwem związanym z niegodziwym traktowaniem w celach
  seksualnych;
  ▪ przestępstwem związanym z wykorzystywaniem seksualnym;
  ▪ przestępstwem związanym z pornografią dziecięcą;
  ▪ przestępstwem nagabywania dzieci do celów seksualnych;
  ▪ przestępstwem podżegania, pomocnictwa i usiłowania
  przestępstw, o których mowa powyżej.
  ▪ wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający
  Użytkownik uważa, że zgłaszane Treści stanowią Nielegalne Treści lub Treści
  niezgodne z Regulaminem;
  ▪ jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji zgłaszanych Treści takich
  jak podanie dokładnego adresu (-ów) URL oraz w stosownych przypadkach,
  dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści lub
  Treści Niezgodnych z Regulaminem;
  ▪ oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie
  Użytkownika dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są
  prawidłowe i kompletne.
  12.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał
  zgłoszenia, Właściciel Serwisu bez zbednej zwłoki przesyła temu Użytkownikowi
  potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
  12.5. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 12.3.
  lub zawiera błędne informacje, Właściciel Serwisu może zwrocić się do zgłaszającego
  Użytkownika o ich uzupełnienie lub poprawienie wskazując 14-dniowy termin do ich
  uzupełnienia lub poprawienie pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania.
  12.6. Wszelkie zgłoszenia rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia ich otrzymania.
  12.7. Wszystkie zgłoszenia oraz podejmowane na ich podstawie decyzje rozpatrywane są w
  sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
  12.8. Właściciel Serwisu nie korzysta z algorytmicznego systemu do podejmowania decyzji.
  12.9. W przypadku, gdy Właściciel Serwisu poweźmie jakiekolwiek informacje dające
  podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia
  przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast
  informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje
  wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 13. DECYZJE WŁAŚCICIELA SERWISU I PRAWO ODWOŁANIA SIĘ

  13.1. W razie stwierdzenia przez Właściciela Serwisu, że umieszczone przez Użytkownika
  Treści są niezgodne z Regulaminem lub kwalifikowane są jako Nielegalne Treści,
  Właściciel Serwisu podejmuje decyzje zgodnie z procedurą określoną w punkcie 11.2.
  Regulaminu o czym informuje Użytkownika rozpowszechniającego Nielegalne Treści
  lub Treści niezgodne z Regulaminem – o ile Właściciel Serwisu zna odpowiednie
  elektroniczne dane kontaktowe tego Użytkownika.
  13.2. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika, którego dotyczy decyzja najpóźniej w dniu
  nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia.
  13.3. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 13.1-13.2 powyżej, nie ma zastosowania w
  sytuacji, gdy Nielegalne Treści lub Treści niezgodne z Regulaminem są
  wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.
  13.4. Decyzja, o której mowa w ustępie 3.1. powyżej, zawiera jasne i konkretne uzasadnienie
  w odniesieniu do podjętych przez Właściciela Serwisu działań.
  13.5. Uzasadnienie decyzji, o której mowa w punkcie 13.1. powyżej, zawiera co najmniej
  następujące informacje:
  ▪ wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści, uniemożliwienie dostępu do nich,
  depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści lub zawieszenie lub
  zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści albo nakłada
  inne środki, w odniesieniu do Treści, oraz, w stosownych przypadkach, zakres
  terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  ▪ fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych
  przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego
  zgodnie z zawiadomieniem innego Użytkownika czy na podstawie dobrowolnych
  czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest
  absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego Użytkownika;
  ▪ jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych Treści, wskazanie podstawy
  prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla
  których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Nielegalne Treści;
  ▪ jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem,
  wskazanie postanowienia Regulaminu, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia
  dotyczące powodów, dla których uznaje się dane Treści są niezgodne z tym
  postanowieniem;
  ▪ jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących mu
  możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za
  pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego
  rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
  13.6. Decyzja Właściciela Serwisu nie zawiera informacji, o których mowa w punkcie 13.5
  powyżej, w przypadku, gdy Właściciel Serwisu otrzymał nakaz podjęcia działań
  przeciwko Nielegalnym Treściom wydany przez odpowiednie krajowe organy sądowe
  lub administracyjne.
  13.7. Użytkownik, wobec Treści którego podjęte ograniczenia, o których mowa w punkcie
  11.4 Regulaminu ma prawo złożyć odwołanie.
  13.8. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ekowodrol.eu;
  13.9. Odwołanie powinno zawierać co najmniej:
  ▪ imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się Użytkownika;
  ▪ dane kontaktowe;
  ▪ szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w ocenie odwołującego się Użytkownika
  decyzja Właściciela Serwisu jest błędna i powinna zostać zmieniona.
  13.10. Wszelkie odwołania rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia złożenia odwołania. Składający odwołanie otrzymuje odpowiedź w formie
  wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego zostało wysłane
  odwołanie.

 14. ZMIANY REGULAMINU

  14.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
  14.2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
  intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a
  także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą
  do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo
  uprawniające do ich wykorzystywania.
  14.3. Umowy zawierane są w języku polskim i na podstawie przepisów prawa polskiego.
  14.4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące
  przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest
  uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został
  indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną
  przyczynę uznaje się w szczególności:
  ■ zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje
  treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej
  modyfikacji Regulaminu;
  ■ powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że
  treść Regulaminu jest sprzeczny z prawem – w zakresie, w jakim z punktu
  widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść;
  ■ wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, w jakim ta decyzja
  modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek
  określonej modyfikacji Regulaminu;
  ■ wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub
  dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie, w jakim nowe
  funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
  ■ wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących
  systemów informatycznych – w zakresie, w jakim wpływają one na treść
  Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i
  bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących
  systemów informatycznych.
  14.5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany
  Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu
  stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu wyrażenia przez Użytkownika woli
  zawarcia umowy.
  14.6. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu
  poprzez publikację w Serwisie:
  ■ treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  ■ dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
  ■ jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  15.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  ■ Właścicielem Serwisu a konsumentem zostaje poddane sądom właściwym
  zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  ■ Właścicielem Serwisu a przedsiębiorcą, do którego stosuje się przepisy o prawach
  konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu
  postępowania cywilnego;
  ■ Właścicielem Serwisu a przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze
  względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
  15.2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie
  ogranicza praw konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy o
  prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia
  istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze bezwzględne zastosowanie
  znajdują przepisy obowiązującego prawa.
  15.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo
  niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że
  bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub
  uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron
  wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
  15.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.
  15.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2024r.