Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zaczęło w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administratorem danych osobowych jest;

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z. o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097981, numer NIP 669-050-01-71 nr tel. (94) 348-60-40 fax. (94) 348-60-41 e-mail ekowodrol@ekowodrol.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

75-846 Koszalin ul. Słowiańska 13, poczta e-mail jerzy.mlodzianowski@ekowodrol.pl nr tel. 607 280 375.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania np. przy zawieraniu umowy. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

1) zgoda tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2) wymogi przedkontraktowe tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:

3) wymogi kontraktowe tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4) wymogi ustawowe tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

5) uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z. o. o. w Koszalinie.

Do takich celów zalicza się między innymi wykonywania umowy zawartej z Państwem, w celu realizacji oferowanych przez nas usług. Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy ewentualnie adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP, numer REGON adres dostawy lub odbioru, są niezbędne w celu:

 • zapewnienia prawidłowej obsługi związanej ze sprzedażą towarów i świadczonych przez nas usług,
 • zapewnienia prawidłowego odbioru jak i dostawy towarów,
 • technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej informacji handlowej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucji,
 • prawidłowego sporządzenia umów handlowych, o roboty budowlane lub sprzedaży materiałów instalacyjnych,

obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

 • prowadzenia danych statystycznych,
 • zapewnienia zasady rozliczalności,
 • potrzebne nam przechowywanie Państwa danych także dla celów podatkowych i księgowych,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • spełnienia przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.


W pewnych sytuacjach, związanych z zawieraniem umów handlowych, o roboty

budowlane lub sprzedaży materiałów instalacyjnych możemy poprosić Cię o podanie innych potrzebnych nam danych, ale w takiej sytuacji zawsze poinformujemy Cię, z jakiego powodu to robimy.

Długość przechowywania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z. o.o. w Koszalinie

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora np. ze względów bezpieczeństwa dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • W zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeśli prawo zezwoli na takie przechowywanie.
 • Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
 • Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych i wizerunkowych.
 • W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności przez Spółkę wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom współpracującym, np. (kontrahentom zleceniodawcy podwykonawcy)

Każdy Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Korespondencja e- mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o w Koszalinie jest zastosowany monitoring wizyjny Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów będących w posiadaniu Spółki oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy).

Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. 

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym
i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator ponadto podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim komputerze i przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Do czego używamy plików cookies

Pliki cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania oglądanej przez Ciebie strony internetowej jak również do gromadzenia anonimowych statystyk zachowań odwiedzających ją użytkowników internetu. Umożliwiają udostępnienie wielu ułatwień w korzystaniu ze strony internetowej np. zapamiętywania zawartości danych w formularzach.

Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich?

Tak korzystając z naszych stron możesz otrzymać ciasteczka od podmiotów trzecich, w szczególności Google (system statystyk Google Analytics, Google Map interaktywna mapa), Facebook (funkcje społecznościowe). Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności plików cookies wymienionych podmiotów.

Usuwanie plików cookies

W celu zmiany sposobu przechowywania plików cookies lub całkowitego ich zablokowania należy skorzystać z odpowiednich opcji ustawień przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Zmiana polityki

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być składane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wyżej wskazanych danych kontaktowych.