AKTUALNOŚCI

NASZE REALIZACJE – Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Połczynie-Zdroju

in 2021, Aktualności 2 czerwca 2021

Dobiegła końca warta prawie 26 milionów złotych modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Zastępca Burmistrza Emilia Mazur.

Podczas konferencji zorganizowanej 28 maja 2021 r. przez Regionalne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. miała miejsce uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu zorganizowanym na terenie odnowionej oczyszczalni wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Rafał Słowik wraz z Wiceprezesem Markiem Lewandowskim, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Krystyna Hapka, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy – EkoWodrol Sp. z o. o. w Koszalinie i inni zaproszeni goście oraz pracownicy spółki realizującej projekt.

W październiku 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). Całkowita wartość Projektu wynosi 25 744 820,72 zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie otrzymała na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 15 296 318,78 zł. Wielkość dofinansowania w formie pożyczki z NFOŚiGW wraz z wkładem własnym wynosi 10 448 501,94 zł. Zrealizowany projekt przyczynił się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Połczyn-Zdrój oraz pozwolił na dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Ponadto poprawiono jakość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska. Udało się także zwiększyć możliwości przejęcia większej ilości ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, a także zwiększono przepustowość oczyszczalni, co umożliwi przejęcie większej ilości ścieków w okresach podwyższonych stanów wód opadowych. Dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni zagwarantowano stabilną pracę i niezawodność działania urządzeń. Co warto podkreślić, stworzono możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych gospodarstw, wcześniej nieskanalizowanych i zmniejszono uwodnienie komunalnych osadów ściekowych, a tym samym zmniejszono koszty ich dalszego zagospodarowania.

Realizacja projektu miała na celu poprawę środowiska naturalnego, głównie przez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

https://polczyn-zdroj.pl/news/lepsza-oczyszczalnia-czystsze-srodowisko?fbclid=IwAR0DzdpOoimZ3zjQP_ugS2l3_hbPk6qtPrQkp1p_C9hWMEnsmyl0qVrTkFU