AKTUALNOŚCI

Kontrakt – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło.

in 2020, Aktualności 30 lipca 2020

W dniu 20.07.2020 konsorcjum firm w składzie:

• WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

• EkoWodrol Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

• Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Przyjaciół 21 76-024 Konikowo

podpisało z Zamawiającym – Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole umowę na realizację zadania pn.„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”, tzw. żółty FIDIC.

Zakres robót przewiduje modernizację i przebudowę czynnego obiektu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło: budowę nowego, dwuciągowego zespołu reaktorów biologicznych, osadników wtórnych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz z stacją odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów.

Docelowa projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosić będzie Qdśr = 9 300 m3/d oraz 80 000 RLM.

Wartość inwestycji: 41 888 888,88 zł netto.

Termin realizacji inwestycji: 20.12.2022.